TiV

Správa portfólia pohledávek

V současné době je správa pohledávek, naší, nejrozšířenější formou mimosoudního inkasa. Naše společnost má zkušenosti při správě pohledávek z různých oblastí podnikání, především v maloobchodu, službách, marketingu, stavebnictví, nájemních a podnájemních vztazích. Na základě řady poznatků a znalosti problematiky jsme vypracovali interní systém, jehož kvalitu osvědčily dosahované výsledky a spokojenost našich klientů.

Správu pohledávek provádíme na základě mandátní smlouvy a plné moci, za předem dohodnutou odměnu. Takovouto formou lze převzít jak jednotlivé případy, tak i skupinu pohledávek věřitele. Doporučená doba předávání nových případů je 14-28 dní po lhůtě splatnosti. Tuto dobu, mají-li být pohledávky řešeny účinně, doporučujeme dodržet.

Tento princip spolupráce je optimální pro věřitele, kteří mají větší počet smluvních partnerů, opakující se fakturaci a kladou důraz na prevenci a funkční systém předcházení vzniku pohledávek. Zařazením inkasní agentury do procesu kontroly vzniku a vymáhání pohledávek je možno nastavit plně funkční systém, který dokáže výrazně omezit, či eliminovat vznik nevymahatelných pohledávek. Tímto způsobem lze minimalizovat potřebu využití právních služeb, žalob a odpisů nebonitních pohledávek. Lze výrazně snížit rizika plynoucí z úpadku smluvního partnera. V neposlední řadě tento systém nezatěžuje nepříjemnou komunikací vlastní pracovníky věřitele, kteří se mohou soustředit na svoji práci, a při tom všem zůstává zachován odstup od dlužníka a oddělené řešení závazků a pohledávek od ostatních obchodních vazeb.

Správa portfolia pohledávek může být použita pro celé, nebo vybrané portfolio obchodních partnerů – dlužníků.

Správa zajistí optimální využitelnost vlastních finančních prostředků v reálném čase.

Správa portfolia pohledávek probíhá na základě Příkazní smlouvy a Plné moci k zastupování.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v této oblasti dokážeme individuálně přistupovat k jednotlivým dlužníkům a zohlednit požadavky věřitele na způsob komunikace s jednotlivými subjekty - dlužníky.

 V rámci správy portfolia pohledávek může být zajišťováno:

-          Mimosoudní inkaso pohledávek

 • Včasné a průběžné vymáhání pohledávek
 • Telefonický kontakt
 • Písemný kontakt – Předžalobní výzvy
 • Osobní kontakt
 • Sepisování uznání závazku
 • Uzavírání splátkových kalendářů
 • Projednání dohod o uzavření splátkových kalendářů formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Poplatky za sepsání je snaha přenést na dlužníka.

-          Průběžný monitoring subjektů

 • Průběžné sledování Insolvenčního rejstříku
 • Průběžné sledování obchodního rejstříku, ARES
 • Průběžné sledování stavu exekucí (v případě potřeby)
 • Prověření majetkových poměrů společnosti i jejich statutárních orgánů a sledování změn v dané oblasti (např. Katastr nemovitostí,…) (v případě potřeby)
 • Prověření Black Listu – interního seznamu TiV rizikových subjektů

-          Upomínkový servis

 • Rozesílání automaticky generovaných upomínek v předem nadefinovaných intervalech
 • Upomínky je možno rozesílat v písemné podobě, ve formě e-mailových zpráv, případně sms zprávami

-          Reporting

 • Reporting 1 x měsíčně o vývoji stavu
 • Osobní schůzky, tzv. komise, 1 x měsíčně

 

Správa portfolia pohledávek přináší:

-          Změnu priorit nájemce v úhradách ve prospěch našeho klienta

-          Dostatek informací pro věřitele pro rozhodovací procesy - Průběžná informovanost klienta o jeho obchodním partnerovi

-          Minimalizace vzniku nevymahatelných pohledávek a jejich odpisů

-          Eliminace případů, kdy není pohledávka přihlášena do likvidace či insolvenčního řízení

-          Minimalizace nutnosti řešení pohledávek soudní cestou

-          Zlepšená komunikace s obchodními partnery - dlužníky

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV